Informacje dla Sponsorów... (PL)

Szanowni Państwo,
W dniach 11-16 września 2022 r. odbędzie się w Lublinie prestiżowe, międzynarodowe sympozjum naukowe: 23rd International Symposium on Surfactants in Solution (SIS2022).

Sympozjum odbywać się będzie w budynku Instytutu Informatyki UMCS, ul. Akademicka 9, 20-033 Lublin. Przewidujemy, że weźmie w nim udział około 250 uczestników z całego świata: chemików i fizyków oraz specjalistów z różnych gałęzi przemysłu. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym spotkaniu. Będzie ono okazją do zaprezentowania własnych osiągnięć naukowych, jak również nowoczesnej aparatury i sprzętu laboratoryjnego oraz najnowszych wydawnictw naukowych. Licząc na Państwa uczestnictwo, pragniemy zwrócić się równocześnie z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe organizowanego przez nas Sympozjum.

 

Formy sponsorowania:

 • wpłata bezpośrednia na konto Sympozjum,
 • ufundowanie upominków dla wykładowców i nagród dla uczestników za wyróżniające się osiągnięcia naukowe,
 • sponsorowanie posiłków lub imprez towarzyszących.

 

Formy promocji:

 • wygłoszenie komunikatu reklamowego firmy (15 minut),
 • zamieszczenie reklamy i artykułów promocyjnych w materiałach konferencyjnych,
 • umieszczenie plakatu/banera reklamowego firmy w budynku obrad,
 • prezentacja produktów firmy na stoiskach wystawowych,
 • umieszczenie logotypu firmy w materiałach konferencyjnych i na stronie internetowej,
 • wystawienie ulotek reklamowych firmy w budynkach obrad.

 

Pakiet „Platynowy Sponsor”
Dla firmy, która dokona wpłaty na rzecz Sympozjum w kwocie powyżej 5 000 zł. Pakiet ten obejmuje:

 • wygłoszenie komunikatu reklamowego firmy (15 minut) podczas obrad plenarnych,
 • zamieszczenie reklamy firmy w materiałach konferencyjnych (jedna strona),
 • przekazanie artykułów promocyjnych uczestnikom Sympozjum,
 • umieszczenie plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad,
 • bezpośrednią promocję produktów firmy na stoiskach wystawowych,
 • uczestnictwo jednego przedstawiciela firmy w Sympozjum,
 • umieszczenie logotypu firmy w materiałach konferencyjnych oraz na stronie internetowej Sympozjum.

 

Pakiet „Złoty Sponsor”
Dla firmy, która dokona wpłaty na rzecz Sympozjum w kwocie powyżej 3 500 zł. Pakiet ten obejmuje:

 • zamieszczenie reklamy firmy w materiałach konferencyjnych (pół strony),
 • przekazanie artykułów promocyjnych uczestnikom Sympozjum,
 • umieszczenie plakatu/banera reklamowego firmy w wybranym budynku obrad,
 • bezpośrednią promocję produktów firmy na stoiskach wystawowych,
 • uczestnictwo jednego przedstawiciela firmy w Sympozjum,
 • umieszczenie logotypu firmy w materiałach konferencyjnych oraz na stronie internetowej Sympozjum.

 

Informacja o firmach (sponsorach) znajdzie się w materiałach konferencyjnych, na plakatach, oraz na stronie internetowej Sympozjum.

 

Szczegółowych informacji dla Sponsorów udzielają:

dr Dariusz Sternik; mail:  tel.: +48 81 537 56 46, mobile: +48 606 764 658
dr Małgorzata Gil-Kowalczyk; mail:  tel.: +48 81 537 56 74
prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska; mail:  tel. +48 81 537 56 27

 

Adres do korespondencji:

Komitet Organizacyjny SIS2022
Wydział Chemii UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3/111
20-031 Lublin

Sponsoring opportunities... (EN)

Various sponsoring opportunities are offered.

 

Forms of the sponsorship:

 • payment on the Symposium account,
 • founding gifts for lecturers and prizes for participants for outstanding scientific achievements,
 • sponsorship of meals or accompanying events.

 

Promotion forms:

 • delivering a company advertising message (15 minutes),
 • placing advertising and promotional items in conference materials,
 • placing the company's poster / advertising banner in the building of the meeting,
 • presentation of the company's products at exhibition stands,
 • placing the company's logo in the conference materials and on the website,
 • issuing company leaflets in the buildings of the meeting.

 

"Platinum Sponsor" package
For a company that will make payments to the Symposium in the amount of over PLN 5000. This package includes:

 • delivering a company advertising message (15 minutes) during plenary sessions,
 • placing the company's advertisement in the conference materials (one page),
 • passing promotional items to participants of the Symposium,
 • placing company advertising posters / banners in the buildings of the meeting,
 • direct promotion of the company's products at exhibition stands,
 • participation of one company representative in the Symposium,
 • placing the company's logo in the conference materials and on the Symposium website.

 

"Golden Sponsor" package
For a company that will make payments to the Symposium in the amount of over PLN 3500. This package includes:

 • placing the company's advertisement in the conference materials (half page),
 • passing promotional items to participants of the Symposium,
 • placing the company's poster / advertising banner in the selected building of the meeting,
 • direct promotion of the company's products at exhibition stands,
 • participation of one company representative in the Symposium,
 • placing the company's logo in the conference materials and on the Symposium website.

 

Information about Sponsors will be found in the conference materials, posters, and on the Symposium website.

 

Detailed informations for Sponsors are provided by:

dr Dariusz Sternik; mail:  tel.: +48 81 537 56 46, mobile: +48 606 764 658
dr Małgorzata Gil-Kowalczyk; mail:  tel.: +48 81 537 56 74
prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska; mail:  tel. +48 81 537 56 27